Event & Partyservice Harlingen

Huurovereenkomst In4More

Huurovereenkomst In4More

Informatie

Overige informatie

HUUROVEREENKOMST IN4MORE HARLINGEN SPRINGKUSSEN & PARTYVERHUUR

 

Artikel 1.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde gehuurde verhuurobjecten, welke is gesloten tussen de verhuurder In4More, gevestigd te Harlingen en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

 

Artikel 2.

De huurprijs dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Artikel 3.

Naast de huurprijs is de huurder aan de verhuurder een borgsom van respectievelijk € 25,00, € 50,00, dan wel € 100,00 verschuldigd. Eveneens voor de aanvang van de huurperiode te voldoen. Indien geen schade aan de gehuurde verhuurobjecten is geconstateerd en indien de huurder ook aan overige verplichtingen heeft voldaan, zal de borgsom aan het einde van de huurperiode contant aan de huurder worden terugbetaald. Bovendien dient de huurder aan de verhuurder een geldig legitimatiebewijs te overhandigen of te laten zien.

 

Artikel 4.

De huurder dient zelf de gehuurde verhuurobjecten bij de verhuurder op te halen en aan het einde van de huurperiode bij de verhuurder weer schoon en droog terug te bezorgen. Tenzij uitdrukkelijk tussen de partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen of terugbezorgen van de gehuurde verhuurobjecten  zal belasten. Indien de gehuurde verhuurobjecten niet schoon en droog terugbezorgd worden, is verhuurder genoodzaakt € 25,00 kosten in rekening te brengen voor het schoonmaken of drogen.

 

Artikel 5. 

Indien reparaties noodzakelijk zijn, als gevolg van niet vakkundige behandeling, reparaties van derden, of enig andere oorzaak, die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten verrekend met de borgsom. Indien de kosten voor reparatie het bedrag van de borgsom te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

 

 Artikel 6.

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde verhuurobjecten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder aan een ander onder te verhuren of anderszins in gebruik te geven. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde verhuurobjecten is ook niet toegestaan.

 

Artikel 7. 

Voor schade die de huurder aan derden, direct of indirect, ingevolge het gebruik van de gehuurde verhuurobjecten veroorzaakt is de verhuurder niet aansprakelijk. het gebruik door huurder geschiedt dan ook geheel voor eigen risico.

 

Artikel 8.

Verwarmingsbronnen, zoals luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen bovendien, zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan de gehuurde verhuurobjecten kan ontstaan.

 

Artikel 9.

Bij slechte weersomstandigheden is het mogelijk om op de dag van verhuur, voordat het gehuurde geplaatst is, kosteloos de verhuur te annuleren.

 

Artikel 10.

De gehuurde verhuurobjecten blijven te allen tijde eigendom van de verhuurder. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud.

Chat openen
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?

Esmeralda namens In4More Event & Partyservice Harlingen